{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

Tájékoztatás TARR IP alapú telefonhálózatával történő vezetékes összekapcsolásra és hívásvégződtetésre vonatkozó feltételekről.

(Érvényes: 2021. július 1.)


A TARR Kft, mint jelentős piaci erejű szolgáltatóként azonosított szolgáltató a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” piacon az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a hívásvégződtetésre és összekapcsolásra vonatkozó feltételeit:

A Tarr Kft. a helyhez kötött (vezetékes) hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatása keretében 2021. július 1. napjától az alábbi hívásvégződtetési díjat alkalmazza összhangban a Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló, az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásával történő kiegészítéséről szóló 2021/654 (2020. december 18.) rendeletének 5. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal:

A hívásvégződtetési díj: 0,07 eurocent/perc+ ÁFA, azaz 0,2880 Ft/perc +ÁFA

A fenti díjat a TARR Kft. az Unió tagországaiból és EGT országokból indított hívások esetén alkalmazza, az Unión/EGT-n kívülről indított hívások esetén a Rendelet 1. cikk (4) bekezdése alapján csak abban az esetben, ha a hívó fél szolgáltatójánál a hívásvégződtetési díj kisebb vagy egyenlő a fenti díjakkal, vagy ha az adott ország nevesítésre került a Rendelet mellékletében.

A Ft/perc szerinti vezetékes hívásvégződtetési díjat a TARR Kft. évente felülvizsgálja, és minden év január 1-jéig aktualizálja az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában szeptember 1-jén, október 1-jén és november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok legutóbbi átlagának felhasználásával.

Az ezen kívüli területekről érkező hívások végződtetési díja egységesen: 10 Ft / perc + ÁFA

Amennyiben egy adott hívószámról nem lehetséges egyértelműen megállapítani, mely területhez tartozik, abban az esetben a végződtetési díjat olyan módon kell kiszámolni, mintha a hívás az EU/EGT területén kívülről érkezett volna.

Az összekapcsolódás földrajzilag meghatározott pontja, az alkalmazott interfész típusa

  1. Összekapcsolódás helyszíne: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (BIX épület)
  2. Fizikai interfész: Duplex LC optikai csatlakozó, SM/MM optikai kábel
  3. IEEE 802.3z protokoll
  4. SIP protokoll RFC 3261

Az összekapcsolódás lehetséges műszaki megoldásai:

Felek a hálózataik összekapcsolásához szükséges áramkörök forgalomáteresztő képességének meghatározását, a szükséges összekapcsolási kapacitásokat a forgalmat átadó Fél előrejelzésének megfelelően egyeztetik. A szükséges interfészek mennyiségét a szerződésben meghatározottfeltételek szerint Felek a tényleges forgalom figyelembevételével egyeztetik, szükség esetén méréssel alátámasztott indokokkal a mennyiséget módosíthatják a kapcsolat minőségi paramétereinek megtartása mellett. Felek leszögezik, hogy az összekapcsolódási interfészen a SIP protokoll jelzésváltásait alkalmazzák. Felek a hívott számot a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelően, a szerződésben foglalt specifikációk figyelembevételével adják át a hálózataik között, alapértelmezésben hálózatkijelölő szám (SHS) + előfizetői szám formátumban (ES), Nature of Address=NAT értékkel. Felek a saját hálózatukból induló forgalmat minden esetben a hívó fél előfizetői számával („A” szám) adják át. Felek törekednek arra, hogy tranzitált forgalom esetén is az „A” szám megjelenjen a forgalomban. Felek vállalják, hogy a tranzitált forgalomban -annak irányától függetlenül -az „A” számot nem változtatják meg. Hiányzó „A” szám esetén azt fiktív számmal nemhelyettesítik. Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy ezen kötelességet a másik Fél hálózatából indított, valamint ott végződő forgalom vonatkozásában más szerződő partnereik felé tovább érvényesítsék.Visszhangzár alkalmazásáról a forgalmat indító Fél saját költségén köteles gondoskodni.

A megajánlott összekapcsolódási forgalmi szolgáltatások

A TARR Kft. a Társszolgáltató számára „beszédcélú hívásvégződtetés IP alapú telefonhálózatban” szolgáltatás nyújtását ajánlja fel.

Az összekapcsolódás díja

Az összekapcsolódás kiépítésének és tesztelésének díja 500.000 Ft + ÁFA egyszeri díj.

Szolgáltatásminőség, üzemeltetés és karbantartás feltételei

A műszakilag sikeresen felépült hívások számának meghatározására az ITU-T E425 (03/2002) ajánlás NER (Network Efficiency Ratio) mérési elvet kell alkalmazni. A TARR Kft. által vállalt átlagos napi sikerességi érték minimum 95%. A szolgáltatás akkor áll rendelkezésre, ha a szolgáltatónál nincs (akár tervezett, akár nem tervezett) szolgáltatás kiesés. A szolgáltatás nyújtása mindkét Fél részéről kölcsönösségi alapon a lehető legmagasabb minőségi értéken (ITU-T E426 ajánlás) történik. A minőség mérésére az ITU-T E425 (03/2002) ajánlás NER mutató megállapításához az ITU-T-ben megadott paraméterek az irányadóak ( 1. sz. táblázat)

Műszakilag sikeresnek tekintett hívások

NER meghatározása:
NER = Műszakilag sikeres hívások / Összes hívás

Az összekapcsolódás részletes feltételei a Felek tárgyalása során kerülnek meghatározásra, és a megkötött szerződésben kerülnek rögzítésre.
Felek kijelentik, hogy az összekapcsolódási ponton egymásnak biztosított hálózatközi interfészek megfelelnek mind a belföldi, mind pedig a nemzetközi vonatkozó szabványoknak. Az összekapcsolás során a hordozószolgálat modemes adatátvitelt nem tesz lehetővé. Az ISDN adat-, és egyéb szolgáltatások nem elérhetőek.
Műszakilag sikeres hívások Cause Value alapján (ITU-T E425 (03/2002)) - 1. sz. táblázat

Támogató (kezelői, segélykérő) szolgáltatások

A TARR Kft. Ajánlattevő részére támogató (kezelői, segélykérő) szolgáltatások nyújtását nem ajánlja fel.

A Felek közötti együttműködés szabályai az együttműködési kötelezettség körében

A TARR Kft. az ajánlattétel, a hálózati összekapcsolódási szerződés megkötése, teljesítése során a jóhiszemű, üzleti tisztesség követelményeinek megfelelő eljárás és együttműködés biztosítását, az egyenlő elbánás követelményének tiszteletben tartását vállalja és követeli meg minden szerződéses partnerétől, valamint Ajánlattevőtől. Titoktartási kötelezettség mind a TARR Kft.-re, mind az Ajánlattevőre, mind a szerződéses partnerre érvényes a tárgyalások, valamint a kölcsönös együttműködés során. Felek együttműködnek a hálózataik között átadott forgalom pontos mérése és elszámolása érdekében. Felek által mért forgalom nem egyezősége esetén a Felek a hálózati összekapcsolódási szerződésben szabályozott módon kivizsgálják a számlapanaszt, a lefektetett szabályozásirendalapján az ügyben eljárást indítanak. Felek önállóan felelősek a saját hírközlési rendszerük, valamint számítógépes hálózatuk információs biztonságáért, így különösen az illetéktelen hozzáférésektől, vagy vírusoktól való védelemért. Valamely Fél hálózatában, vagy számítógépes rendszerében történt bármilyen jellegű incidensből eredő károkat (különösen a másik Félnél ennek következtében jelentkező igénybevételt) a másik Fél irányába az a Fél tartozik viselni, akinek hálózatában (rendszerében) az információs biztonsági esemény történt.