{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

Üzletpolitikai Nyilatkozat

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.; cégjegyzékszám: 17-09-000720; adószám: 10401127-2-17; továbbiakban: TARR Kft., vagy Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozza.
A szolgáltatót megilleti a jog, hogy az jelen Általános Szerződéses Feltételeket az Ügyfelek és a szolgáltatás biztonsága érdekében egyoldalúan módosítsa, mely a honlapon történő közzététellel válik hatályossá, és mindaddig hatályban van, míg azt a Szolgáltató vissza nem vonja.

Online megrendelésekre vonatkozó szabályok

A weboldalon keresztül történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történi.

Az elektronikus megrendelési folyamat befejezésével megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelése ajánlattételnek, illetve az oldalon szereplő, megrendelt szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF szerinti igénybejelentésnek minősül.

A termékek, szolgáltatások vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát.. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot karbantartó technikai személyzetnek, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket vagy szolgáltatást a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket/szolgáltatást a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat megrendelési szándékától.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelőt a megrendelt szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan a megadott elérhetőségeken keresse, tájékoztatást nyújtson és amennyiben a kommunikáció során megrendelés bármely adata módosul arról a Megrendelőtől írásbeli nyilatkozatot kérjen.

A Felek közötti szerződés létrejön, ha az alábbiak teljesülnek:

  • a megrendelő igazolja Szolgáltató felé, hogy a jelen dokumentumot és a megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó www.tarr.hu honlapon szeplő ÁSZF-ekben foglatakat ismeri
  • a megrendelő rendelésének tartalmát ellenőrzi, az ellenőrzés tényét a megrendelés elküldése igazolja
  • a Megrendelő "MEGRENDELEM" ikonra kattint, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton elküldi igényét
  • a szolgáltató email-t küld a következő tartalommal:

    Tisztelt Ügyfelünk!
    Köszönjük megrendelését, amelyet az alábbi adatokkal rögzítettünk. Tájékoztatjuk, hogy ez egy automata e-mail, csupán azt jelzi hogy megrendelése beérkezett hozzánk.”- a szolgáltató a szerződés létrejöttéről email-t küld az alábbi tartalommal: „Tisztelt Ügyfelünk!Megrendelése alapján a TARR Kft-vel az elektronikus szerződése a mai nappal érvényesen létrejött.”

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés fenti visszaigazolásának az időpontja. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A Szolgáltató a megrendelés tényéről 48 órán belül visszaigazolást küld, valamint ezt követően a szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 3 munkanapon belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy, a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék/szolgáltatás megnevezését, mennyiségét.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb  kivitelezési problémáért semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A kiválasztott szolgáltatást a Szolgáltató a honlapján közzétett hatályos, a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF alapján biztosítja.

Az elektronikus megrendelés 17/1999 sz. Kormányrendelet szerinti feltételekkel jön létre. Megrendelés az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk. szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. Termék, vagy szolgáltatás megrendelés esetén szerződéstől a megrendelő a megkötésétől számított 8 munkanapon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat. Az előfizető elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltató az előfizetői szerződésnek megfelelően a szolgáltatás nyújtását megkezdte. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

A Szolgáltatás igénybevételét követően jelentkező problémák/hibák esetében a Szolgáltató a honlapján közzétett hatályos, a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF alapján jár el.

A megrendelő felel az általa átadott személyes adatok helyességéért, valamint az adattovábbítás jogszerűségéért. megrendelő köteles a személyes adatok továbbítása során a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabály (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., továbbiakban „Infotörvény”) rendelkezéseinek betartására, ebből következően megrendelő szavatol azért, hogy a TARR Kft. részére történő „személyes adat”-átadás során a jogszabályi rendelkezéseknek az érintettek vonatkozásában, részükre megfelelő tájékoztatást adva, az ÁSZF rendelkezéseire és elérhetőségére való figyelemfelhívás mellett eleget tett. Ennek elmaradásából eredő károkért megrendelő helytállni köteles a TARR Kft. felé.

A TARR Kft. adatkezelésének célja: a megrendelt termékek vonatkozásában a megrendelő kiszolgálása, valamint szolgáltatás megrendelése esetén pedig a TARR Kft. egyes szolgáltatásai tekintetében mindenkor hatályos ÁSZF-ben megfogalmazott adatkezelési célok.

A Megrendelő ügyfélkapun keresztül történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.