{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

Üzletpolitikai Nyilatkozat

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.; cégjegyzékszám: 17-09-000720; adószám: 10401127-2-17; továbbiakban: TARR Kft., vagy Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozza.
A szolgáltatót megilleti a jog, hogy az jelen Általános Szerződéses Feltételeket az Ügyfelek és a szolgáltatás biztonsága érdekében egyoldalúan módosítsa, mely a honlapon történő közzététellel válik hatályossá, és mindaddig hatályban van, míg azt a Szolgáltató vissza nem vonja.

Online megrendelésekre vonatkozó szabályok

A www.tarr.hu internetes felületen keresztül elektronikus úton történő szerződéskötésre nem kerül sor, azon keresztül az érdeklődő – helyhez kötött szolgáltatás esetén igénybevételi cím megadása mellett akár személyre szabottan- tájékozódhat a Tarr termékeiről, szolgáltatásairól, adott terméket, szolgáltatást kiválaszthat, arra igénybejelentést tehet, ajánlatot kérhet.

A www.tarr.hu-n keresztül történő ajánlatkérés/igénybejelentés feltétele, hogy az érdeklődők megismerjék és elfogadják a jelen dokumentumban foglaltakat. A honlapon keresztül leadott igénylés a feltételek elfogadásának minősül.

Az ajánlatkérés/igénybejelentés kizárólag akkor adható le, ha az érdeklődő a ajánlatkérő/igénybejelentő felületen a szükséges adatokat kitölti, és személyes adatai kezeléséhez a Tarr vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul.

A Tarr-t az Igénylő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb  kivitelezési problémáért semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Tarr az Igénylő számára az Ajánlatkérés/igénybejelentés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

Az ajánlatkérés/igénybejelentés szolgáltatási kötelezettséget nem von maga után.
Ajánlatkérést/igénybejelentést követően várhatóan 1-2 munkanapon belül a megadott elérhetőségen az igénylőt megkeressük.

A Tarr előfizetői szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést követően legfeljebb 15 napon belül értesíti a felhasználót arról, hogy
a) az igény teljesíthető, és ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját;
b) az igényt nem teljesíti.

Nem előfizetői szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés esetén a Tarr indokolás nélkül megtagadhatja az internetes felületen keresztül érkező igény teljesítését.

A termék, szolgáltatás lényeges tulajdonságait, díjazás, fizetés feltételeit, jótállás, szavatosság, panaszkezelés, vitarendezés feltételeit a Tarr Előzetes Tájékoztatásai, illetve a Szerződésösszefoglaló dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlatkérés/Igénybejelentés alapján történő szerződéskötés esetén a szolgáltatást a Tarr az ÁSZF-jei, illetve a megkötött Egyedi Előfizetői Szerződés feltételei szerint biztosítja. A termékek, szolgáltatások vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot karbantartó technikai személyzetnek, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket vagy szolgáltatást a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést, amelynek ismeretében megrendelhető a termék/szolgáltatás a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül szerződéskötési szándékától elállhat.

A Tarr fenntartja magának a jogot arra, hogy az érdeklődőt a szolgáltatások/termékek igénybevételével kapcsolatosan a megadott elérhetőségeken keresse, tájékoztatást nyújtson és amennyiben a kommunikáció során az ajánlatkérés/igénybejelentés bármely adata módosul arról írásbeli nyilatkozatot kérjen.

Az Ajánlatkérés/Igénybejelentés annak elküldése után már nem törölhető, de Ajánlatkérő/igénylő jogosult a szerződéskötést megelőzően minden jogkövetkezmény nélkül ajánlatkérését/igénylését visszavonni a Tarr Kft. ügyfélszolgálati elérhetőségein.

A Tarr bármikor jogosult jelen feltételeket módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.